Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Motiverende intervju
Hva er MI?

Motiverende intervju er samtaler om endring.  Samtaler der samarbeidet mellom to likeverdige parter er utgangspunkt for motivasjonsarbeidet. Det er personens egne argumenter og gode grunner for å gjøre en forandring som skal frembringes i samtalen. MI er en personsentrert samtalemetode, basert på en antakelse om at mennesker generelt ikke er umotivert, selv om de ikke gjør endringer. De kan ha forskjellige ønsker og motiver som drar dem i forskjellig retning. At personer er ambivalente, og har argumenter både for og imot endring, kan bidra til at de blir fastlåst i sin nåværende situasjon. Ambivalens blir viet oppmerksomhet i MI, ved at en særlig fokuserer på hvordan personen snakker om endring – «the language of change».

MI består av fire fundamentale prosesser, som fungerer som overordnede samtalestrategier som den profesjonelle styrer samtalen etter og veksler mellom. De fire prosessene er; Relasjonsbygging, fokus på en forandring, frembringe personens argumenter for endring, planlegge endringen. Innenfor disse overordnede prosessene i samtalen knytter det seg en rekke samtaleteknikker – og strategier, som skal bidra til at personen danner seg et bilde av selvforståelse og kompetanse som gjør det naturlig for han/henne å ta neste skritt i retning av endring.

Hvorfor bruke MI?

Teoretisk bygger MI på to grunnantakelser. Den første antakelsen er at jo mer personen selv argumenterer for en forandring, desto mer motivert blir personen for denne endringen. Det at en hører seg selv snakke om å gjøre en endring vil ytterligere stimulere og motivere til at endringen faktisk kan og vil skje. For det andre antas det, at den profesjonelle gjennom sin konkrete atferd, fremgangsmåte og holdning, er i stand til å påvirke hvordan personen snakker, slik at den som søker hjelp vil argumentere for endringen. Det er de siste ti år knyttet mye forskning til MI, og særlig knyttet opp imot disse to grunnleggende antakelsene. Det er også gjort flere metastudier og systematiske oppsummeringer av tilgjengelig forskning på MI, blant annet en fra Kunnskapssenteret i Norge. MI står sterkt i Norge og Skandinavia for øvrig, der også statlige helsemyndigheter har støttet utviklingen av metoden (se www.helsedirektoratet.no, www.fhi.se ), og anbefaler den som god evidensbasert praksis innenfor en rekke områder.

Opphavsmannen til MI er den amerikanske psykologen William Miller. Han har sammen med blant andre Steven Rollnick ført så vel praksis, som forskning gjennom mer enn tre tiår. Fra begynnelsen (tidlig på 1980 tallet), der både forskning og klinisk bruk var konsentrert rundt alkoholavhengighet, har metoden etter hvert blitt tilpasset motivasjonsarbeid innen mange ulike felt. Nå anvendes MI overfor blant annet spiseforstyrrelser, gambling, røyking, etterlevelse av behandlingsopplegg (compliance/adherence), livsstilsendringer som vektreduksjon og kosthold. MI har også vist seg å være anvendelig i korte forebyggende og helsefremmende intervensjoner overfor ungdom, så vel som ved langtidsoppfølging av personer med kroniske lidelser. Metoden kan brukes forut for behandling, som frittstående korttidsintervensjon, som en terapeutisk stil, i kombinasjon med andre behandlingsmetoder (bl.a kognitiv terapi), eller når det er behov for et motivasjonsfokus i annen behandling.

Hvordan ta i bruk MI ?

MI har vist seg vanskeligere å lære enn tidligere antatt. Studier viser at korte kurs ikke er tilstrekkelig, og at det er behov for mer omfattende oppfølging om en ønsker å ta i bruk metoden. Forskning på hvordan MI læres viser at et to dagers kurs skaper god læring hos deltakerne umiddelbart etter kurset, men fire måneder etterpå er læringen omtrent der den var før kurset. Det som viser seg å være ”best practice” for utdanning av MI-utøvere er å kombinere faglige kurs med veiledning, praktisering/øving og tilbakemelding eksempelvis gjennom koding av innspilte samtaler med klient. Det er mulig å få kodet sine samtaler ved MI-analyse ved KoRus-Vest, Bergensklinikkene. LENKE

 MI opplæring

KoRus-nord har gjennom flere år tilbudt kurs i MI. De siste årene har vi hatt økt fokus på hvordan vi kan optimalisere læringen av MI, samt hvordan MI kan implementeres i enheter /avdelinger. KoRus-nord forsøker årlig å tilby MI kurs på ulike nivå.  

  • Kursene er å finne på www.kompetanseheving.no
  • MI nettverk/ vedlikeholdsseminar: Fra våren 2015, tilbys fagpersoner som har deltatt på fordypningskurs, enhetskurs og/eller har gjennomført videreutdanning i MI, deltakelse i et regionalt MI-nettverk. Det legges opp til dagsseminarer der engasjerte MI-utøvere treffes for felles inspirasjon og faglig påfyll. Deltakerne kan bidra til valg av innhold til seminarene. Seminarene holdes fortrinnsvis om våren.
  • KoRus-nord har vært med å utarbeide MI-videreutdanning (30stp) ved UiT, campus Narvik. Se www.uit.no for mer informasjon.

Ta gjerne kontakt med KoRus-Nord ved Ann.Heidi.Nebb@gmail.com, turi.antonsen@korusnord.no,Liv.salen@korusnord.no eller Kari.Hjertholm.Danielsen@korusnord.no for mer informasjon. Du kan også lese mer om MI i valgene til høyre på denne siden.

Sist endret 10.nov 2017

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 2gk8t7
(Skriv inn koden over.)