Motiverende intervju

Motiverende intervju (MI) er en profesjonell samtale mellom rådgiver og klient som henter frem og styrker klientens indre motivasjon til endring innen rammene for personens egne ønsker. MI kan være til hjelp også i tilfeller der personen er usikker og i tvil på hva han/hun skal bestemme seg for.

I MI samarbeider rådgiver og klient om å utforske og styrke klientens verdier, argumenter og strategier som kan bidra for å få til den ønskede endring. Rådgiveren bidrar med kompetanse på temaet og kunnskap om endringsprosesser, og klienten bidrar med kunnskaper og erfaringer om seg selv og sitt liv.  Rådgiveren arbeider med bygge opp og vedlikeholde en god relasjon til klienten basert på respekt, empati og autonomi.  Motiverende intervju bygger på dette holdningssettet, som sammenfaller med klientsentrert tilnærming. Verdiene henger tett sammen med kommunikasjonsferdighetene - de verktøy man benytter i samtalen for å styrke klientens motivasjon og forpliktelse til sin ønskede endring. Gode utforskende spørsmål, oppsummeringer, bekreftelser og refleksjoner utgjør de viktigste kommunikasjonsferdighetene i MI.  

MI-samtaler kan handle om atferdsendring, endring av holdninger eller innstillinger til noe som klientens kan påvirke selv. Å ta en beslutning om endring er for mange et viktig steg på veien til endring.Rådgiveren arbeider derfor først med å øke klientens oppfatning av hvor viktig endringen er og deretter hennes/ hans tiltro til sin egen evne til å få til denne endringen. Etter at klienten har fattet en beslutning om å endre, arbeider rådgiveren med å styrke denne beslutningen og hjelpe klienten med å finne de handlingsmåter og egenskaper som kan hjelpe klienten gjennom endringsprosessen. Mange klienter er i en fase av ambivalens knyttet til den ønskede endringen. Rådgiver bidrar i slike tilfeller til å løse opp evt. ambivalens, slik at klienten kan fatte en beslutning som oppleves riktig og viktig for han/henne.

Innen Motiverende Intervju unngår rådgiver i stor grad å informere, argumentere, foreslå og overtale til endring, dersom klienten ikke spesifikt ber om dette. Dette er for å unngå at klienten skal oppleve det nødvendig å forsvare eller forklare seg, føle seg vurdert, eller miste forankringen i ens egne tanker og følelser knyttet til endringen. Det er klientens indre motivasjon som skal styrkes, ikke andres meninger om hva klienten bør gjøre. Mennesker lytter bedre til sin egen argumentasjon enn andres. Rådgiver bidrar til at Klienten setter ord på tanker og følelser om endringen og slik snakker seg selv inn i endring. 

MI ble utviklet for å kunne hjelpe rusavhengige, men anvendes i dag på en rekke andre felt innen blant annet psykisk helse, avhengighet og livsstils-problematikk. På grunnlag av omfattende forskning på effekter av MI på en rekke områder, har Helsedirektoratet støttet undervisning i og anvendelse av MI i kommuner og spesialisthelsetjeneste.

KORUS Nord har følgende tilbud til vår målgruppe, som er ansatte og ledere i kommunene og spesialisthelsetjenesten, innen tidlig innsats generelt og innen behandling på rusfeltet:  

  • Innføringskurs på 2 dager åpen for alle innen KORUS Nord sin målgruppe
  • Fordpningskurs på tre dager som inkluderer innlevering og tilbakemelding på egen MI samtale. Forutsetter gjennomført Innføringskurs
  • Veiledning og vedlikehold av MI kompetanse.  Forutsetter minimum 4 deltakere i en enhet, eller på samme sted geografisk, som alle har gjennomført Fordypningskurs

 Forespørsler og spørsmål rettes til KORUS Nord ved:

Turi.enoksen@korusnord.no

Påmelding på kurs kan gjøres på kurssidene til Korusnord.no

 

 

Sist endret 10.jun 2020

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 645u56
(Skriv inn koden over.)