Individuell plan
Hva er Individuell Plan?

Individuell Plan er et virkemiddel for å kunne gi et bedre tilbud til tjenestemottakere med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester. 

Med Individuell plan menes et systematisk samarbeid mellom bruker og hjelpeapparat med det for øye å forbedre livskvalitet og realisere ressurser. En slik plan er basert på prin­sippet om brukermedvirkning. Derfor er det avgjørende at innholdet utformes på brukerens premisser. Planen bør være skriftlig.

Retten til Individuell Plan er hjemlet i Helse og omsorgstjenesteloven kap. 7, Forskrift om habilitering og rehabilitering,individuell plan og koordinator, kap.5, samt Pasient og brukerrettighetsloven kap 2.

Hvorfor ta i bruk Individuell Plan?

Fokuset på individuell plan kan også ses i sammenheng med hovedmålet med Rusreformen, som er å styrke behandlingstilbudet til rusmiddelavhengige. Ved aktivt å ta i bruk Individuell Plan vil en kunne bedre samarbeidet om, og samordning av tjenester til enkeltpersoner som har behov for koordinerte tjenester. Samordning av tjenestetilbudet rundt en bruker er avgjørende for å oppnå gode resultater.

Gevinsten for brukeren med å ha en IP er bedre oversikt over tjenestene, større medvirkning og et målrettet samarbeid. Gevinsten for hjelpetjenestene er bedre koordinering av deres tjeneste­r, skarpere brukerfokus og mer forpliktende relasjoner med brukere. 

Hvordan kan det gjøres

Ved utarbeidelse av en Individuell Plan er det viktig at det oppnevnes koordinator som skal være ansvarlig for å sikre oppfølgingen av bruker og holde framdrift i plan­prosessen. Det er kommunen som har ansvar for å tilby koordinator. Dernest bør det være ei ansvarsgruppe bestående av bruker, koordinator samt folk som er naturlige samarbeidspartnere, slike som fastlege, pårørende eller andre. Ansvarsgruppa møtes jevnlig.

Du kan lese mere om Individuell Plan på: Kommunetorget.no

For mer informasjon om Individuel plan, ta kontakt med elisabeth.nordmo@korusnord.no

Sist endret 15.jun 2022

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: e54kb7
(Skriv inn koden over.)