Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige
Hva sier lovverket?

Det er Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) kap. 10 som regulerer bruk av tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige. 

Kommunene skal ved melding fra pårørende om omfattende rusmiddelmisbruk foreta nødvendige undersøkelser i saken, og vurdere om det skal fremmes sak etter §§10-2 eller 10-3. Når saken er utredet, skal den pårørende ha tilbakemelding om dette.(§10-1)

Dersom noen utsetter sin fysiske eller psykiske helse for fare ved omfattende og vedvarende misbruk, og dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig, kan det vedtas at vedkommende uten eget samtykke kan legges inn i institusjon utpekt av regionalt helseforetak for undersøkelse og tilrettelegging av behandling. Personen kan holdes tilbake i inntil tre måneder.(§10-2)

Det kan også vedtas at en gravid rusmiddelavhengig uten eget samtykke skal tas inn på institusjon utpekt av regionalt helseforetak, og holdes tilbake der hele svangerskapet, dersom det er fare for at barnet kan ta skade.(§10-3)

Når en rusavhengig på grunnlag av eget samtykke skal innlegges i institusjon utpekt av regionalt helseforetak, kan institusjonen sette som vilkår at den rusmiddelavhengige kan holdes tilbake i opptil tre uker fra innleggelsesdato.(§10-4)

Når tar man i bruk tvangsbestemmelsene?

Frivillighet er det beste utgangspunktet for behandling. All behandling for rusmiddelavhengighet er derfor i utgangspunktet basert på frivillighet. Likevel kan den rusmiddelavhengige i noen tilfelle være så nedkjørt at personen vanskelig kan ta standpunkt til sitt behov for hjelp. Når alle frivillige tiltak er forsøkt, kan man utrede om det er grunnlag for å iverksette tvangstiltak.

Dersom rusmiddelmisbruket hos en gravid er av en slik art at det er sannsynlig at barnet kan påføres skade, og alle frivillige tiltak er forsøkt, kan det vedtas at personen skal holdes tilbake i institusjon utpekt av regionalt helseforetak, og holdes tilbake gjennom hele svangerskapet. Formålet med innleggelse på et slikt grunnlag er å begrense sannsynligheten for at barnet påføres skade.

Hvordan gjennomføre en innleggelse etter kap.10?

Her finner du detaljert beskrivelse av hvordan gjennomføre innleggelse etter helse - og omsorgstjenestelovens kap.10:

Veileder om tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer

Her er: Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i institusjon for behandling, omsorg og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer

 

KORUS Nord kan bistå med råd og veiledning til kommuner i arbeidet med innleggelser etter HOL kap 10.

Ta gjerne kontakt med KORUS Nord ved kari.hjertholm.danielsen@korusnord.no eller mikael.aagaard@korusnord.no for mer informasjon. 

Sist endret 23.sep 2021

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: fkvvsa
(Skriv inn koden over.)