HKH Hurtig kartlegging og handling
Hva er HKH?

Metoden «Hurtig kartlegging og handling» (HKH) skal bidra til en bedre praksis innen rusfeltet i kommunene. Målet er et bedre tjenestetilbud til brukerne. En styrking av det som fungerer godt, samt utvikling av helt nye tiltak, er det en ønsker å oppnå.

Kartleggingen skal ideelt foregå innenfor en periode på seks til åtte måneder. En HKH-prosess tar i bruk både kvalitative metoder som for eksempel observasjon, fokusgrupper og intervjuer, og mer kvantitative metoder som spørreundersøkelser. Ved hjelp av en slik metodetriangulering skal enhetene oppnå helhetlig forståelse, som gjør det mulig å utarbeide en handlingsplan.

I løpet av de siste ti årene har mer enn 30 kartlegginger vært gjennomført i Norge ved hjelp av HKH-modellen. Det er særlig Utekontakten som har sett nytten i å anvende verktøyet. De har brukt metoden til å oppnå større forståelse for lokale problemer, som for eksempel prostitusjon og kriminalitet, og til å avdekke rusvanene i ulike ungdomsmiljøer.

Hvorfor benytte HKH?

Hurtighet er en viktig komponent i HKH-modellen. Bakgrunnen for en HKH-prosess er for eksempel mistanken om en forverring av rusvanene til en ungdomsgruppe i en bydel, at det foregår prostitusjon eller forbruk av nye rusmidler i et område.

Til hvert prosjekt følger en egen sluttrapport – med en konkret handlingsdel som kommunene skal sette ut i praksis. Handlingsdelen i sluttrapporten omhandler ofte nye tiltak som politikerne må ta stilling til. Etter en systematisk kartlegging forsøker en å utvikle nye arbeidsmåter og tiltak som kan svare godt på de faktiske utfordringene som er i kommunene.

Hvordan kan HKH gjennomføres?

KORUS Nord, tilbyr veiledning i HKH-arbeidet. Det er enheten i kommunene som selv gjennomfører kartleggingen, men kompetansesentret bidrar med tett veiledning i hele perioden. Prosessen starter med en opplæring av de aktuelle ansatte som skal delta i arbeidsgruppen. Sluttrapporten skrives også av kommunens team, under veiledning av KORUS.

Et tverrfaglig team gjør en grundig og systematisk analyse av den pågående innsatsen, og forsøker her å finne åpenbare «hull» i tjenestetilbudet. Utfra dette utvikles anvendbare handlingsplaner – og så iverksettes nye tiltak. Disse er ikke nødvendigvis så omfattende, men handler ofte om å utnytte de ressursene som den aktuelle enheten har tilgjengelig. 

Ta gjerne kontakt med KORUS Nord ved Vegard.Schancke@korusnord.no eller Trude.Aalmen@korusnord.no for mer informasjon. Du kan også lese mer om HKH Hurtigkartlegging i valgene til høyre på denne siden.

Sist endret 23.sep 2021

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 28ix45
(Skriv inn koden over.)