Folkehelseplan/ rusmiddelpolitisk handlingsplan
Hva er planlegging?

Det kan være flere folkehelse- og rusrelaterte planer i kommunen. Både Kommuneplanen, Folkhelseplan og Rusmiddelpolitisk handlingsplan er eksempler på slike. Rusmiddelpolitisk handlingsplan er en kommunal del- eller temaplan som har som hensikt å samordne kommunens rusmiddelpolitikk og satsning. De rusmiddelforebyggende satsningene i planen vil kunne inngå i kommunes folkehelseplanlegging.  

Enkelt sagt kan planlegging av folkehelse- og rusarbeid i kommunene beskrives gjennom spørsmålene: 

 1. Hvor står vi? Dette punktet kan omfatte en beskrivelse av nåsituasjon, analyse av sterke og svake sider på et eller flere områder (folkehelse, psykisk helse, rus, eldre osv), samt en analyse av behov og utfordringer "i dag" på dette valgte området.
 2. Hvor bør vi gå? Dette punktet har et fokus på fremtiden der man tar for seg hvilke behov som må dekkes fremover, og hvilke valg en må gjøre for å nå visjoner og mål en har satt seg.
 3. Arbeidet som skal  binde sammen "hvor står vi ?" og "hvor går vi ?" kan vi betegne planprosess. Sentrale spørsmål i denne planprosessen blir:
 • Hvilken kunnskap trenger vi for å lage en god prosess – og få frem gode løsninger?
 • Hvilken kunnskap trenger vi for å forstå prosesser og styringen av dem?

Planlegging er derfor en sosial prosess som innbefatter:

 • Lage mening i lag –  skape felles  virkelighetsforståelser – Hvor vi vil i lag, krever at vi samhandler og kommuniserer.
 • Organisere i lag – finne praktiske løsninger på utfordringer – finne veier.
 • Handle i lag – arbeidsdeling – ikke alle trenger å være med på alt om en vet hva som foregår.
 • Lære i lag – av det som går bra, og det som ikke går så bra. 
Hvorfor planlegge?

Hensynet til befolkningens helse skal ivaretas i kommunens og fylkeskommunens planlegging. Dette er en følge av folkehelseloven og plan- og bygningsloven, hvor det fremgår at planer skal ”fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller”. For kommunene handler planlegging også om å:

 • redusere tilfeldigheter
 • avklare eventuelle motsetninger og konflikter på ulike områder
 • bringe sammen ulike aktører, beskrivelser og forståelsesmåter
 • vurdere utfordringer på ulike områder og ressursinnsats
 • systematisk evaluere og videreutvikle det politiske og faglige arbeidet
Hvordan planlegge, og hvem planlegger ?

Før man sier noe om hvordan en planprosess kan gjøres, er det viktig å tydeliggjøre rollene i en kommunal planprosess: 

Faser i planarbeidet

Mange etterspør "den endelige malen" for hvordan planlegging skal og bør foregå. Den finnes ikke, men vi ser at mange kommunale planer er bygd opp med tema som: 

 • nåsituasjon med analyse av dagen i dag (sterke og svake sider),
 • utfordringer fremover,
 • mål,
 • strategier og tiltak,
 • økonomi/ressurser til tiltakene.

- Planveiledere og tips til planarbeidet finner du på www.kommunetorget.no

- Hjelp til arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan får du HER 

Sammenhenger i planlegging av rusmiddelforebygging og folkehelse

Kommunenes kartlegging av utfordringsbilde (oversikt), via forankring i kommunal plan, til konkretisering av strategier og tiltak i ulike handlingsplaner, er ideelt sett en prosess som henger sammen. Innenfor planlegging av rusmiddelforebygging og folkehelsearbeid kan denne prosessen framstilles slik:

De ulike oversikts (kartleggings)verktøyene KORUS Nord tilbyr vil kunne benyttes både i rusmiddelforebygging, tidlig intervensjon, behandling, og ulike «rustema» vil kunne forankres i ulike kommunale planer. Men det er hvordan vi benytter forskjellige oversiktsverktøy, og hvordan vi tilnærmer oss det kommunale planarbeidet, som vil være avgjørende for om det kan sies å være folkehelsespesifikt innenfor rusfeltet. Eksempelvis gjennom data fra Brukerplan, vil en i et forebyggende perspektiv kunne analysere hvilke materielle og strukturelle forhold som er med å påvirke omfanget av rusproblematikk.

Hjelp til kobling mellom folkehelse og plan

KORUS Nord gir også råd- og veiledning i tilknytning til "koblingsparagrafer" mellom folkehelseloven og plan- og bygningsloven er paragrafene 5 og 6 i folkehelseloven og paragrafene 10-1, 11-13 , 4-1 i plan- og bygningsloven § 5 i folkehelseloven, oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Disse pålegger kommunene å ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne.

For å hjelpe kommunene med "hvordan koble folkehelse i planarbeidet" er det utformet en klikkbar modell som tar for seg stegene i dette arbeidet. Les mer og klikk på de ulike delene i modellen for å få innblikk i hvordan  forankre og koble folkehelsearbeidet i kommunalt planarbeid, HER

KORUS Nord gir også en plan og prosesshjelp omkring kommunenes arbeid med rusmiddelpolitisk handlingsplan, individuelle planer for rusmiddelavhengige og i arbeidet med tidlig intervensjon, se www.kommunetorget.no og www.tidligintervensjon.no

For mer informasjon ta gjerne kontakt med KORUS Nord ved oystein.gravrok@korusnord.no

Sist endret 23.sep 2021

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: i254s3
(Skriv inn koden over.)