Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Tilskudd til strakstiltak rettet mot psykisk helse for unge og eldre

Kommuner og frivillige organisasjoner kan søke på tre nye tilskuddsordninger.

I mars 2021 ba regjeringen en ekspertgruppe om å se på konsekvensene pandemien har hatt for folks psykiske helse, livskvalitet og rusmiddelbruk. Gruppen skulle foreslå konkrete tiltak for hvor innsatsen bør styrkes for å møte disse utfordringene. En av anbefalingene fra det såkalte Kjøs-utvalget var at hovedtyngden av tiltakene bør bidra til å styrke eksisterende lavterskeltilbud og førstelinjen. I dette ligger det også at tiltak knyttet til skole, arbeidsliv og frivillige organisasjoner inngår, samt at samhandlingen mellom nivåene styrkes.

På bakgrunn av dette er det i revidert nasjonalbudsjett opprettet tre midlertidige tilskuddsordninger. Alle tre ordninger skal være enkle både å søke på og rapportere på. Målsetningen er å behandle innkomne søknader og utbetale tilskudd før 1. juli 2021.

Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid
Dette er en tilskuddsordning rettet mot kommuner. De kan søke midler alene eller i samarbeid med andre kommuner, med spesialisthelsetjenesten eller med andre aktører. Målgruppen er barn, unge og voksne med psykiske plager / rusproblemer som har behov for hjelp.

Aktuelle tiltak kan for eksempel være økt bemanning, utvidede åpningstider, styrking av forebyggende tiltak og tidlig innsats, oppsøkende arbeid, kompetansetiltak og samhandlingsløsninger med spesialisthelsetjenesten.

Lavterskeltilbud for ungdom og unge voksne med psykiske utfordringer og/eller rusmiddelproblemer
Tilskuddet kan gis til frivillige organisasjoner med faglig kompetanse på psykososial støtte, rus og erfaringer med deltakelse på arrangementer. Formålet med ordningen er å legge til rette for lavterskeltilbud på arrangementer som festivaler, fadderuker og liknende gjennom sommeren og høsten 2021.

Målgruppen er ungdom og unge voksne som har eller står i fare for å utvikle psykiske utfordringer og/eller rusmiddelproblemer og som gir uttrykk for støttebehov.

Aktivitets- og ferietilbud for aleneboende unge voksne og eldre og/eller personer med psykiske helseutfordringer
De som kan søke på dette tilskuddet er frivillige og ideelle organisasjoner. Tilskuddordningen skal stimulere til fritidsaktiviteter og tilbud som kan bidra til sosial nettverksbygging, økt sosial deltakelse og mobilisere mot ensomhet i ferier og hverdag for aleneboende unge voksne og aleneboende eldre. Selve aktivitetene kan være kultur- og fritidsaktiviteter, ferieaktiviteter og andre aktiviteter som reduserer opplevelsen av ensomhet gjennomført sommer og/eller høst 2021.

Mer informasjon og lenke til de tre tilskuddsordningene finner du >> helsedirektoratet.no

Aktuelle saker

(06.07.2021)

23. september arrangerer KoRus-Midt webinaret: Barn som pårørende. Samtidig lanseres "Barnespor" som verktøy

(06.07.2021)

Arrangeres i Tromsø 27.-28. oktober 2021

(11.06.2021)

Artikkelen baserer seg på Ungdata-resultaterog handler om utvikling av cannabisbruk blant ungdom fra 2010-2019.

(11.06.2021)

Det er tre år siden Ungdata ble gjennomført blant barn og unge i Nordland. Våren 2022 er det mulighet for å gjennomføre kartleggingen på nytt.

(11.06.2021)

Barneombudet har gitt ut en ny rapport, skrevet av en ekspertgruppe bestående av 7 ungdommer.

(10.06.2021)

Oppvekstprofilene for 2021 er publisert. De  gir kommuner rask oversikt over den viktigste statistikken knyttet til oppvekst.

(10.06.2021)

Høsten 2021 tilbyr de regionale kompetansesentrene på rusområdet en rekke webinarer med overdose som tema. 

(10.06.2021)

I Nord-Norge har rundt 85% av kommunene kartlagt med BrukerPlan, og til høsten er det klart for ny kartlegging.

(09.06.2021)

Også i år blir dette en digital, gratis konferanse. Den arrangeres 13.-14. oktober 2021. 

(07.06.2021)

Kommuner og frivillige organisasjoner kan søke på tre nye tilskuddsordninger.

(06.05.2021)

KoRus-Nord inviterer til digital samling 1. og 2. juni 2021. Velkommen til kommuner i Nord-Norge som bruker FIT/KOR, eller som har grunnleggende kunnskap om feedback-verktøy og trenger inspirasjon for å komme i gang med implementering og utvikle en feedbackorientert praksis.

(06.05.2021)

Webinarene arrangeres av KoRus-Nord 6. juni og 21. juni 2021. Målet med webinaret er å gi en kort introduksjon til motiverende Intervju og gi inspirasjon til å lære mer. 

(06.05.2021)

Webinarene arrangeres av KoRus-Nord. Dette er et tilbud til kommuner i Universitetssykehuset Nord-Norges (UNN) opptaksområde, som en forberedelse til seminaret "Bedre i lag".

(06.05.2021)

KoRus Oslo har utarbeidet en håndbok, der du lærer om hvordan du snakker med eldre om alkoholbruk, hva du skal se etter og dokumentere, og hvorfor det er viktig å spørre eldre om deres alkohol- og legemiddelbruk.

(06.05.2021)

Psykolog Peder Kjøs har ledet ekspertgruppen som fikk i oppdrag å se på hvordan  pandemien har virket inn på innbyggernes psykisk helse og rusbruk, og komme med konkrete forslag til innsatser for å møta disse utfordringene.

Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

Kode: 2e1250
(Skriv inn koden over.)